User Tools

Site Tools


01.06.2010._ukinuta_je_stopa_posebnog_poreza_od_2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

01.06.2010._ukinuta_je_stopa_posebnog_poreza_od_2 [2014/09/24 06:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Ukinuta je stopa posebnog poreza od 2% ======
  
 +
 +Objavom izmjena Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke te Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke u Narodnim novinama 56/10. objavljene su nove odredbe o plaćanju posebnog poreza.
 +
 +Izmjene navedenih zakona donose nekoliko novosti a one su slijedeće:
 +
 +o na sve isplate obavljene nakon 1. srpnja 2010., više se ne će obračunavati posebni porez od 2% na plaće, mirovine, dividende i udjele u dobiti te primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak isplaćene u svotama između 3.000,00 kn i 6.000,00 kn
 +
 +o posebni porez od 4% koji se obračunava na plaće, mirovine, dividende i udjele u dobiti te primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak isplaćene u svotama iznad 6.000,00 kn ukupno u jednom mjesecu, obračunavat će se na isplate obavljene do 31. listopada 2010.
 +
 +o od 1. rujna 2010. ne plaća se posebni porez po stopi od 2% na ostvarene primitke od obavljanja samostalne djelatnosti,​ primitke oporezive porezom na dohodak od imovine i imovinskih prava (iznajmljivači i sl.), primitke koji se oporezuju dohotkom od kapitala i dohotkom od osiguranja.
 +
 +o posebni porez na primitke od samostalne djelatnosti,​ primitke oporezive porezom na dohodak od imovine i imovinskih prava (iznajmljivači i sl.), primitke koji se oporezuju dohotkom od kapitala i dohotkom od osiguranja koji se plaća po stopi od 4% na ukupnu svotu veću od 6.000,00 kn obračunavat će se na sve isplate obavljene do 31. prosinca 2010.
 +
 +A.B. 
 +http://​www.rrif.hr/​Ukinuta_je_stopa_posebnog_poreza_od_2-460-vijest.html
01.06.2010._ukinuta_je_stopa_posebnog_poreza_od_2.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)