User Tools

Site Tools


kratki_vodic_za_oporezivanje_nekretnina

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kratki_vodic_za_oporezivanje_nekretnina [2019/10/01 00:35]
gasparovic
kratki_vodic_za_oporezivanje_nekretnina [2019/10/01 00:38] (current)
gasparovic
Line 13: Line 13:
 **Tko i kada plaća PNP?** **Tko i kada plaća PNP?**
  
-Obveznik porez na promet nekretnina (u nastavku: PNP) je stjecatelj – pravna ili fizička osoba koja kupuje ili darovanjem, zamjenom, nasljeđivanjem ili na drugi način stječe nekretninu. PNP plaća se temeljem rješenja Porezna uprave, a na osnovu ugovora koji je javni bilježnik kod kojeg je ovjeren ugovor o prodaji/​darovanju/​zamjeni nekretnina dostavio Poreznoj upravi.+Obveznik porez na promet nekretnina (u nastavku: PNP) je stjecatelj – pravna ili fizička osoba koja kupuje ili darovanjem, zamjenom, nasljeđivanjem ili na drugi način stječe nekretninu. PNP plaća se temeljem rješenja Porezna uprave, a na osnovu ugovora koji je javni bilježnik kod kojeg je ovjeren ugovor o prodaji/​darovanju/​zamjeni nekretnina dostavio Poreznoj upravi.{{ :​1_kratki_vodic_za_oporezivanje.jpg?​300|}}
  
 Propisana su i oslobođenja od plaćanja PNP-a. U poslovnim transakcija,​ PNP ne plaća se pri unosu nekretnine u trgovačko društvo, kada se nekretnine stječu u postupku spajanja i pripajanja te podjele trgovačkih društava. PNP ne plaćaju: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, ustanove čiji je jedini osnivač RH ili JLP(R)S, zaklade i fundacije, sve pravne osobe čiji je jedini osnivač RH, Crveni križ i neprofitne pravne osobe registrirane za pružanje humanitarne pomoći sukladno posebnom propisu diplomatska ili konzularna predstavništva strane države pod uvjetom uzajamnosti i međunarodne organizacije za koje je međunarodnim ugovorom dogovoreno oslobođenje od plaćanja PNP te druge osobe navedene odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina. Propisana su i oslobođenja od plaćanja PNP-a. U poslovnim transakcija,​ PNP ne plaća se pri unosu nekretnine u trgovačko društvo, kada se nekretnine stječu u postupku spajanja i pripajanja te podjele trgovačkih društava. PNP ne plaćaju: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, ustanove čiji je jedini osnivač RH ili JLP(R)S, zaklade i fundacije, sve pravne osobe čiji je jedini osnivač RH, Crveni križ i neprofitne pravne osobe registrirane za pružanje humanitarne pomoći sukladno posebnom propisu diplomatska ili konzularna predstavništva strane države pod uvjetom uzajamnosti i međunarodne organizacije za koje je međunarodnim ugovorom dogovoreno oslobođenje od plaćanja PNP te druge osobe navedene odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina.
kratki_vodic_za_oporezivanje_nekretnina.txt · Last modified: 2019/10/01 00:38 by gasparovic