User Tools

Site Tools


kratkorocne_pozajmice_na_prijelazu_godine

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Kratkoročne pozajmice na prijelazu godine

ASCII

Pitanje;

Proračunski korisnik se za potrebe održavanja likvidnosti zadužio 15. prosinca 2011.g. zaiznos od 20.000,00 kuna. Zajam je vraćen 23. prosinca 2011.g. i plaćena je kamata u iznosu od 800,00 kuna. Dana 27. prosinca 2011.g. ponovno je uzet zajam u iznosu od 10.000,00 kuna, koji će biti vraćen u slijedećoj 2012. proračunskoj godini. Prema obračunu kamata za 2011.g. iznosi 100,00, a za 2012.g. 300,00 kuna. Obračunate kamate dospijevaju na plaćanje zajedno s povratom glavnice u 2012.g. Kako treba evidentirati ove poslovne događaje?

Odgovor;

Računski planom za proračunsko računovodstvo predviđeni su osnovni računi za iskazivanje primitaka od primljenih kredita i zajmova, tj. zaduživanja. To su računi skupine 84 – Primici od zaduživanja. Člankom 80. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar.nov., br. 114/10 i 31/11 – ispr. – u nastavku teksta: Pravilnik) propisano je da se za primljena sredstva od zajmova evidentiraju primici zaduženjem računa novčanih sredstava (računi podskupine 111) i odobrenjem računa u skupini 84. Istodobno se za iznos primljenog kratkoročnog kredita evidentira obveza za povrat na računu skupine 26 i ispravak izvora vlasništva na računima skupine 91. Obračunate kamate knjiže se odvojeno i to kao rashod poslovanja na računu skupine 34 – Financijski rashodi uz evidentiranje obveze na računu skupine 23.

Otplata glavnice primljenih kratkoročnih kredita i zajmova evidentira se na dva načina ovisno o tome je li kredit ili zajam vraćen u tekućoj godini tj. istoj proračunskoj godini, ili u idućoj proračunskoj godini. Ako se glavnica vraća u istoj proračunskoj godini knjiženje se obavlja na dugovnoj strani odgovarajućeg računa u skupini 84 na kojem je knjižen primitak novčanih sredstava po osnovi kratkoročnog zaduživanja. Kada se glavnica kratkoročnog kredita ili zajma vraća u idućoj proračunskoj godini nije moguće knjiženje na dugovnoj strani računa skupine 84 jer to nisu bilančni računi i u glavnoj knjizi iduće poslovne godinenemaju iskazana početna stanja. Povrat kratkoročne pozajmice se tada evidentira na dugovnoj strani računa skupine 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Prema tome, proračunski korisnik treba poslovne događaje u vezi zaduživanja evidentirati na slijedeći način:

U 2011. godini;

1. Primljen zajam, iznos 20.000,00 kn, duguje cto 111, potražuje cto 84

2. Evidentiranje obveze 20.000,00 kn, duguje cto 912, potražuje cto 26

3. Obračun kamata 800,00 kn, duguje cto 32, potražuje cto 23

4. Povrat zajma 20.000,00 kn, duguje cto 84, potražuje cto 111

5. Close obveze za zajam 20.000,00 kn, duguje cto 26, potražuje cto 912

6. Plaćanje kamata 800,00 kn, duguje cto 23, potražuje cto 111

7. Primljen zajam 10.000,00 kn, duguje cto 111, potražuje cto 84

8. Evidentiranje obveze 10.000,00 kn, duguje cto 912, potražuje cto 26

9. Obračun kamata 400,00 kn, duguje cto -, potražuje cto 23

 za 2011. g.       100,00 kn, duguje cto 34, potražuje cto -
 za 2012. g.       300,00 kn, duguje cto 19, potražuje cto -

U 2012. godini,

1. Kamate u 2012.g. 300,00 kn, duguje cto 34, potražuje cto 19

2. Povrat zajma 10.000,00 kn, duguje cto 54, potražuje cto 111

3. Close obveze za zajm 10.000,00 kn, duguje cto 26, potražuje cto 912

4. Plaćanje kamata 400,00 kn, duguje cto 23, potražuje cto 111

U svakom slučaju vraćaju li se kratkoročne pozajmice u istoj proračunskoj godini ili u slijedećoj, potrebno je u postupcima pripremnih radnji prije sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja provjeriti ispravnost knjiženja navedenih poslovnih događaja.

Izvor: Ripup 01/12, str. 19.

kratkorocne_pozajmice_na_prijelazu_godine.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)