User Tools

Site Tools


ovrsni_tretman_pausalne_naknade_za_prehranu_troskova_smjestaja_radnika_te_troskova_jaslica_i_vrtica

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ovrsni_tretman_pausalne_naknade_za_prehranu_troskova_smjestaja_radnika_te_troskova_jaslica_i_vrtica [2019/09/13 02:11]
gasparovic
ovrsni_tretman_pausalne_naknade_za_prehranu_troskova_smjestaja_radnika_te_troskova_jaslica_i_vrtica [2019/09/13 02:15] (current)
gasparovic
Line 13: Line 13:
  
 Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 80/19) proširena je lista neoporezivih primitaka iz čl. 7. st. 2. toga Pravilnika, koje po osnovi nesamostalnog rada isplaćuje poslodavac svojim radnicima, i to za sljedeće primitke:{{ :​undefined:​1_ovrsni_tretman_pausalne_naknade_za_prehranu.jpg?​600 |}} Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 80/19) proširena je lista neoporezivih primitaka iz čl. 7. st. 2. toga Pravilnika, koje po osnovi nesamostalnog rada isplaćuje poslodavac svojim radnicima, i to za sljedeće primitke:{{ :​undefined:​1_ovrsni_tretman_pausalne_naknade_za_prehranu.jpg?​600 |}}
 +
 +Uvjeti pod kojima se ovi primici smatraju neoporezivima,​ dodatno se razrađuju u izmijenjenim i dopunjenim odredbama st. 4. te st. 35. do 40. čl. 7. Pravilnika.
 +
 +Od navedenih primanja, izravno se radniku isplaćuje primanje pod toč. 34. (paušalna naknada za troškove prehrane), ​ te primanje iz toč. 36. (naknada za troškove smještaja radnika – kad radnik sam sklapa ugovor o najmu ili nađe smještaj) i 37. (naknada za troškove redovne skrbi djece).
 +
 +Za razliku od nekih drugih primanja iz čl. 7. st. 2. Pravilnika koja se smiju u neoporezivom dijelu isplaćivati u gotovini, poput dnevnice za službeni put i rad na terenu, jubilarne nagrade, regresa i božićnice,​ ova tri primanja moraju se isplatiti radniku na njegov račun (vidi čl. 92. st. 3. podtoč. 5.5. Pravilnika).
 +
 +Jedno od mnogobrojnih pitanja koja se postavljaju u praksi u vezi s isplatom ovih primanja tiče se između ostalog i načina njihove isplate u slučaju provedbe ovrhe na plaći odnosno u slučaju provedbe ovrhe po računima i otvorenih zaštićenih računa radnika.
 +
 +Ograničenja od ovrhe na plaći propisana su u čl. 173. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12 – 73/17; u nastavku: OZ), dok se ostala primanja radnika koja su izuzeta od ovrhe nabrajaju u čl. 172. OZ-a.  ​
 +
 +Pritom je potrebno naglasiti da se na zaštićeni račun smiju uplatiti samo ona primanja koja su po ovršnom ili kakvom posebnom zakonu izuzeta od ovrhe („numerus clausus“).
 +
 +Prema tome, budući da se ova primanja moraju isplatiti na račun i k tome nisu izuzeta od ovrhe po nijednom zakonu, proizlazi da se ne mogu isplaćivati na zaštićeni račun, već isključivo na redovni (blokirani) račun radnika-ovršenika. U nastavku dodatno pojašnjavamo moguća postupanja poslodavca, ovisno o tome na kojem predmetu se ovrha provodi.
 +
 +Ovrha se provodi samo na plaći radnika
 +
 +U slučaju provedbe ovrhe samo na plaći radnika-ovršenika,​ dakle u slučaju kad nema i istodobne blokade računa ni otvorenog zaštićenog računa, poslodavac će radniku dio plaće koji je izuzet od ovrhe i sva ostala primanja koja nisu plaća uplaćivati na njegov redovni (neblokirani) račun, a ovršivi dio plaće će isplaćivati ovrhovoditelju do namire potraživanja iz ovršne isprave.
 +
 +Paušalna naknada za troškove prehrane (toč. 34.), naknada za troškove smještaja radnika (toč. 36.) i naknada za troškove redovne skrbi djece (toč. 37.) u ovom se slučaju isplaćuju na redovni (neblokirani) račun radnika.
 +
 +Ovrha se provodi samo na novčanoj tražbini po računima radnika
 +
 +Ako radnik-ovršenik ima otvoren samo zaštićeni račun, dakle ne provodi se istodobno i ovrha na plaći tog radnika, već samo ovrha po računima (ovrha koju provodi Fina), poslodavac će zaštićeni dio plaće i druga primanja koja su po čl. 172. OZ-a izuzeta od ovrhe isplatiti radniku na zaštićeni račun, a ovršivi dio plaće i primanja iz radnog odnosa koja nisu izuzeta od ovrhe uplaćivati na redovni (blokirani) račun.
 +
 +U ovom slučaju se paušalna naknada za troškove prehrane (toč. 34.), naknada za troškove smještaja radnika (toč. 36.) i naknada za troškove redovne skrbi djece (toč. 37.) isplaćuju na redovni (blokirani) račun radnika.
 +
 +Ovrha se provodi istodobno i na plaći i na novčanoj tražbini po računima radnika
 +
 +Ako poslodavac provodi ovrhu na plaći radnika-ovršenika i istodobno su mu blokirani računi jer se provodi i ovrha po računima, poslodavac će zaštićeni dio plaće i druga primanja koja su po čl. 172. OZ-a izuzeta od ovrhe isplatiti radniku na zaštićeni račun, dok će ovršivi dio plaće isplaćivati ovrhovoditelju koji provodi ovrhu na plaći do namire potraživanja iz ovršne isprave, a ostala primanja iz radnog odnosa koja nisu plaća te nisu izuzeta od ovrhe uplaćivati na redovni (blokirani) račun.
 +
 +U ovom slučaju se paušalna naknada za troškove prehrane (toč. 34.), naknada za troškove smještaja radnika (toč. 36.) i naknada za troškove redovne skrbi djece (toč. 37.) također isplaćuju na redovni (blokirani) račun.
 +
 +
 +Izvor: https://​www.teb.hr/​novosti/​2019/​ovrsni-tretman-pausalne-naknade-za-prehranu-troskova-smjestaja-radnika-te-troskova-jaslica-i-vrtica/​
 +
 +
 +
ovrsni_tretman_pausalne_naknade_za_prehranu_troskova_smjestaja_radnika_te_troskova_jaslica_i_vrtica.txt · Last modified: 2019/09/13 02:15 by gasparovic