User Tools

Site Tools


pitanja_i_odgovori

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pitanja_i_odgovori [2019/09/13 02:02]
gasparovic
pitanja_i_odgovori [2019/11/28 07:47] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
 ====== 2019. =====- ====== 2019. =====-
  
 +
 +
 +- [[Koristi li se i za plaću u naravi olakšica neplaćanja doprinosa na plaću i kako se knjiže troškovi goriva i servisa ako se obračunava plaća u naravi?]] (28.11.2019.)
 +
 +- [[REGISTAR ​ STVARNIH VLASNIKA]] (28.11.2019.)
 +
 +- [[Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2020.]] (28.11.2019.)
 +
 +- [[Predložene izmjene u oporezivanju dobiti od 1.1.2020.]] (28.11.2019.)
 +
 +- [[Minimalna plaća za 2020. godinu]] (21.11.2019.)
 +
 +- [[NOVI ZAKON O BLAGDANIMA Neradni dani 2020. godine]] (21.11.2019.)
 +
 +- [[Isplata dnevnica za službena putovanja]] (04.11.2019.)
 +
 +- [[Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva bez likvidacije]] (04.11.2019.)
 +
 +- [[Skraćena likvidacija trgovačkog društva]] (04.11.2019.)
 +
 +- [[Prestanak društva bez provođenja postupka likvidacije]] (04.11.2019.)
 +
 +- [[Porezni tretman usluge sajmova iz drugih država članica EU]] (30.10.2019.)
 +
 +- [[Smanjenje PDV-a kod odobrenja i ispravka računa]] (30.10.2019.)
 +
 +- [[Koje se neoporezive naknade radnicima moraju isplatiti na račun? ]] (30.10.2019.)
 +
 +- [[ IZMJENE ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM I ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA VOZILA ]] (30.10.2019.)
 +
 +- [[Izmjene Zakona o Porezu na dobit,PDV-u i Općeg poreznog zakona u 2020.]] (30.10.2019.)
 +
 +- [[Porezni obveznici i izlazak iz sustava PDV-a]] (01.10.2019.)
 +
 +- [[Članovi tajnog društva više nisu tajni?]] (01.10.2019.)
 +
 +- [[Kratki vodič za oporezivanje nekretnina ]] (01.10.2019.)
 +
 +- [[Upis u registar obveznika PDV-u]] (01.10.2019.)
 +
 +- [[Što sve može biti paušalno oporezovano?​]] (30.09.2019.)
 +
 +- [[Odgovaraju li članovi društva za porezne dugove tvrtke u stečaju? ]] (30.09.2019.)
  
 - [[Ovršni tretman paušalne naknade za prehranu, troškova smještaja radnika te troškova jaslica i vrtića?]] (13.09.2019.) - [[Ovršni tretman paušalne naknade za prehranu, troškova smještaja radnika te troškova jaslica i vrtića?]] (13.09.2019.)
pitanja_i_odgovori.1568365366.txt.gz · Last modified: 2019/09/13 02:02 by gasparovic