User Tools

Site Tools


poslovno_uvjetovani_otkaz_obveza_isplate_otpremnine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
poslovno_uvjetovani_otkaz_obveza_isplate_otpremnine [2020/07/27 06:44]
gasparovic
poslovno_uvjetovani_otkaz_obveza_isplate_otpremnine [2020/07/27 06:57] (current)
gasparovic
Line 9: Line 9:
  
  
-Ako kao poslodavac otkazujete ugovor o radu, a pritom otkaz nije uvjetovan ponašanjem radnika, obvezni ste radniku isplatiti otpremninu propisanu čl. 126. Zakona o radu (Nar. nov., br. 97/14 i 127/1; u nastavku: ZR). Pritom mora biti zadovoljen još jedan uvjet - neprekidni rad radnika od najmanje dvije godine kod poslodavca. +Ako kao poslodavac otkazujete ugovor o radu, a pritom otkaz nije uvjetovan ponašanjem radnika, obvezni ste radniku isplatiti otpremninu propisanu čl. 126. Zakona o radu (Nar. nov., br. 97/14 i 127/1; u nastavku: ZR). Pritom mora biti zadovoljen još jedan uvjet - neprekidni rad radnika od najmanje dvije godine kod poslodavca.{{ :​1_poslovno_uvjetovani_otkaz_-_obveza_isplate_otpremnine.jpg?​200|}} 
-Koliko se mora/može isplatiti?​ + 
-Otpremnina se ne može odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca. Tako utvrđeni ukupan iznos otpremnine ne može iznositi više od šest prosječnih mjesečnih plaća ostvarenih u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca, ali samo ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije. To znači da ako je nekim od navedenih izvora drugačije propisano, ukupni iznos otpremnine može iznositi više od šest prosječnih mjesečnih plaća. +**Koliko se mora/može isplatiti?** 
-Neoporezivi iznos + 
-Neoporezivi iznos otpremnine propisan je u iznosu od 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca (čl. 7. st. 2. r. br. 15. Pravilnika o porezu na dohodak). Sve što se isplaćuje iznad navedenoga iznosa smatra se dohotkom od nesamostalnog rada na koji se obračunavaju sve propisane obveze kao i pri isplati plaće.+Otpremnina se ne može odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, **za svaku navršenu godinu rada** kod toga poslodavca. Tako utvrđeni ukupan iznos otpremnine ne može iznositi više od šest prosječnih mjesečnih plaća ostvarenih u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca, ali samo ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije. To znači da ako je nekim od navedenih izvora drugačije propisano, ukupni iznos otpremnine može iznositi više od šest prosječnih mjesečnih plaća. 
 + 
 +**Neoporezivi iznos** 
 + 
 +Neoporezivi iznos otpremnine propisan je u iznosu ​**od 6.500,00 kn za svaku navršenu godinu rada** kod tog poslodavca (čl. 7. st. 2. r. br. 15. Pravilnika o porezu na dohodak). Sve što se isplaćuje iznad navedenoga iznosa smatra se dohotkom od nesamostalnog rada na koji se obračunavaju sve propisane obveze kao i pri isplati plaće. 
 Neoporeziva otpremnina se može isplatiti ​ i radniku kojemu je radni odnos prestao sporazumom poslodavca i radnika na prijedlog poslodavca, pod uvjetom da je radnik bio obuhvaćen u višak radnika sukladno ​ čl. 127. ZR-a (čl. 7. st. 6. Pravilnika). Neoporeziva otpremnina se može isplatiti ​ i radniku kojemu je radni odnos prestao sporazumom poslodavca i radnika na prijedlog poslodavca, pod uvjetom da je radnik bio obuhvaćen u višak radnika sukladno ​ čl. 127. ZR-a (čl. 7. st. 6. Pravilnika).
-Kako izračunati iznos otpremnine?+ 
 +**Kako izračunati iznos otpremnine?** 
 Uz pretpostavku da je radnik kod poslodavca radio 15 godina i 9 mjeseci, te da je visina plaća u 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu iznosila: 11.500,00 kn, 12.000,00 kn i 10.800,00 kn, izračun bi, budući je ugovorom o radu izričito propisano da osoba ima pravo na 1/3 prosječne mjesečne plaće u 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu za sve godine rada kod tog poslodavca, bio sljedeći: Uz pretpostavku da je radnik kod poslodavca radio 15 godina i 9 mjeseci, te da je visina plaća u 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu iznosila: 11.500,00 kn, 12.000,00 kn i 10.800,00 kn, izračun bi, budući je ugovorom o radu izričito propisano da osoba ima pravo na 1/3 prosječne mjesečne plaće u 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu za sve godine rada kod tog poslodavca, bio sljedeći:
 (11.500,00 + 12.000,00 + 10.800,00) : 3 = 11.433,33 kn (11.500,00 + 12.000,00 + 10.800,00) : 3 = 11.433,33 kn
 (11.433,33 x 1/3)  x 15 (broj navršenih godina rada kod poslodavca) = 57.166,65 kn. (11.433,33 x 1/3)  x 15 (broj navršenih godina rada kod poslodavca) = 57.166,65 kn.
 +
 Neoporezivi iznos otpremnine utvrđuje se kao umnožak navršenih godina rada kod poslodavca (15) i neoporezivog iznosa otpremnine po godini navršenog staža (6.500,00), što iznosi 97.500,00 kn (15 x 6.500,00). Budući je iznos otpremnine (57.166,65) manji od propisanog neoporezivog iznosa, poslodavac će radniku isplatiti svih 57.166,65 kn neoporezivo. Neoporezivi iznos otpremnine utvrđuje se kao umnožak navršenih godina rada kod poslodavca (15) i neoporezivog iznosa otpremnine po godini navršenog staža (6.500,00), što iznosi 97.500,00 kn (15 x 6.500,00). Budući je iznos otpremnine (57.166,65) manji od propisanog neoporezivog iznosa, poslodavac će radniku isplatiti svih 57.166,65 kn neoporezivo.
 +
 Da ugovorom o radu nije propisana navedena odredba, radnik bi imao pravo na otpremninu u iznosu od šest prosječnih mjesečnih plaća ostvarenih u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada, što bi u primjeru iznosilo 68.000,00 kn (11.433,33 x 6) te bi cjelokupni iznos bio neoporeziv. Da ugovorom o radu nije propisana navedena odredba, radnik bi imao pravo na otpremninu u iznosu od šest prosječnih mjesečnih plaća ostvarenih u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada, što bi u primjeru iznosilo 68.000,00 kn (11.433,33 x 6) te bi cjelokupni iznos bio neoporeziv.
 +
 Kada radnik u posljednja 3 mjeseca nije primao plaću već naknadu plaće po posebnom propisu, tada se iznos otpremnine određuje prema iznosu plaće koju bi radnik primio da je radio u razdoblju koje služi kao temelj za određivanje prava na otpremninu. Kada radnik u posljednja 3 mjeseca nije primao plaću već naknadu plaće po posebnom propisu, tada se iznos otpremnine određuje prema iznosu plaće koju bi radnik primio da je radio u razdoblju koje služi kao temelj za određivanje prava na otpremninu.
-Izvješćivanje u Obrascu JOPPD+ 
 +**Izvješćivanje u Obrascu JOPPD** 
 Ako se isplaćuje samo neoporeziva otpremnina, JOPPD se podnosi na dan isplate, a najkasnije do 15-og dana sljedećeg mjeseca pri čemu se na str. B, u polje 15.1. upisuje oznaka 26. Ako se isplaćuje samo neoporeziva otpremnina, JOPPD se podnosi na dan isplate, a najkasnije do 15-og dana sljedećeg mjeseca pri čemu se na str. B, u polje 15.1. upisuje oznaka 26.
 +
 Ako se istovremeno isplaćuje i neoporeziva i oporeziva otpremnina, JOPPD se podnosi na dan isplate odnosno najkasnije sljedeći radni dan. Pritom se u polje 6.1. upisuje oznaka 0001, u 6.2. – 0025, a kao razdoblje kalendarska godina. Ako se istovremeno isplaćuje i neoporeziva i oporeziva otpremnina, JOPPD se podnosi na dan isplate odnosno najkasnije sljedeći radni dan. Pritom se u polje 6.1. upisuje oznaka 0001, u 6.2. – 0025, a kao razdoblje kalendarska godina.
  
poslovno_uvjetovani_otkaz_obveza_isplate_otpremnine.txt · Last modified: 2020/07/27 06:57 by gasparovic