User Tools

Site Tools


potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_u_djelatnostima_pogodenima_koronavirusom_covid_19_za_srpanj_2020._-_mikropoduzetnici

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_u_djelatnostima_pogodenima_koronavirusom_covid_19_za_srpanj_2020._-_mikropoduzetnici [2020/06/30 23:09]
gasparovic created
potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_u_djelatnostima_pogodenima_koronavirusom_covid_19_za_srpanj_2020._-_mikropoduzetnici [2020/06/30 23:17] (current)
gasparovic
Line 2: Line 2:
  
  
 +www.actarius.hr ​
 +
 +info@actarius.hr ​
 +
 +**Cilj mjere**
 +
 +Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivno
 +
 +**Ciljane skupine poslodavaca**
 +
 +
 +Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju do 10 radnika
 +
 +
 +**Ciljane skupine radnika**
 +
 +
 +Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno,​ uključujući i osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste, te vlasnike obrta.
 +
 +Ciljana skupina radnika ne uključuje : - Umirovljenike - Strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad
 +
 +Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača / vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se neće odobriti.
 +
 +
 +**Razdoblje i trajanje**
 +
 +
 +Srpanj 2020.g. Svaki mjesec Upravno vijeće HZZ-a donosi odluku o produljenju mjere
 +
 +**Visina potpore**
 +
 +- iznos od 2.000,00 kuna za mjesec srpanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 +
 +
 +**Važno:**
 +
 +• Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.
 +
 +• Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.
 +
 +Poslodavci mogu odabrati:
 +
 +• Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
 +
 +• Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.
 +
 +• Za radnike zaposlene nakon 30.06. 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.
 +
 +• U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.
 +
 +• Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.
 +
 +• Poslodavac za vrijeme korištenja mjera mora obavljati svoju gospodarsku aktivnost, odnosno radnici moraju obavljati poslove iz opisa radnoga mjesta.
 +
 +• Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.
 +
 +• Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.
 +
 +• Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su poslovno aktivne imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.
 +
 +• Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene. Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 +
 +• Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.
 +
 +•Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO- a do dana 29.02.2020.g.,​ te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
 +
 +• Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.
 +
 +
 +Način odabira korisnika Javni poziv Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 07. srpnja do 31. srpnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za srpanj 2020. godine.
 +
 +**Kriteriji**
 +
 +Poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020.g. i lipanj 2019.g. Poreznoj upravi.
 +
 +Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa za najmanje 50% u lipnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za lipanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi.
 +
 +Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.
 +
 +Ukoliko je postotak pada prihoda najmanje 50% uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.
 +
 +Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.
 +
 +Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.
 +
 +Dokumentacija dostupna na web stranici Zavoda koju popunjava i dostavlja Poslodavac
 +
 +- Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama, standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr.
 +
 +- Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore. Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr.
 +
 +
 +**Obveze poslodavca**
 +
 +- Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 +
 +- Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.
 +
 +Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore. Isto se ne odnosi na obrtnike koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.
 +
 +Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.
 +
 +Poslodavac je dužan osigurati tehnička znanja za predaju zahtjeva i prateće dokumentacije putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr. Ukoliko poslodavac ne uspije podnijeti zahtjev navedenim putem ili preda nepotpunu dokumentaciju,​ snosi odgovornost za negativnu ocjenu zahtjeva.
 +
 +**Obveze Zavoda**
 +
 +
 +- Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije
 +
 +- Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 +
 +- Osigurati redovitu isplatu sredstava
 +
 +- Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 +
 +- Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca - Prije isplate provjeriti pad prihoda od najmanje 50% temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata
 +
 +- Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze
 +
 +Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.
 +
 +Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje,​ Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja,​ Savska cesta 64, Zagreb. Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor
 +
 +
 +**Isplate sredstava**
 +
 +Do 20. u mjesecu za prethodni mjesec
 +
 +izvor
 +
 +https://​www.hok.hr/​sites/​default/​files/​article-docs/​2020-06/​hzz-ocuvanje-radnih-mjesta-mikropoduzetnici-provedbena-dokumentacija-29-06_20.pdf
potpora_za_ocuvanje_radnih_mjesta_u_djelatnostima_pogodenima_koronavirusom_covid_19_za_srpanj_2020._-_mikropoduzetnici.txt · Last modified: 2020/06/30 23:17 by gasparovic