User Tools

Site Tools


pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_porezu_na_dohodak

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_porezu_na_dohodak [2019/09/06 06:58]
gasparovic
pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_porezu_na_dohodak [2019/09/10 01:06] (current)
gasparovic
Line 15: Line 15:
   * -primjenjuje se od stupanja na snagu posebnih propisa Ministarstva turizma   * -primjenjuje se od stupanja na snagu posebnih propisa Ministarstva turizma
   * -radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu   * -radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu
-Ø iskazivanje na Obrascu JOPPD - strana B, polje 15.1 **oznaka 69 - Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih,​ turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam.**+Ø iskazivanje na Obrascu JOPPD - strana B, polje 15.1 **oznaka 69 - Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih,​ turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam.**{{ :​1_pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_porezu_na_dohodak.jpg?​300|}}
    
 **2. naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi - do visine stvarnih izdataka** **2. naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi - do visine stvarnih izdataka**
Line 59: Line 59:
 ·         na obrascu JOPPD upisuje se – oznaka 67 i predaje do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge smještaja ostvarenih u prethodnom mjesecu ·         na obrascu JOPPD upisuje se – oznaka 67 i predaje do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge smještaja ostvarenih u prethodnom mjesecu
    
-4.     ​novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje+**4.     ​novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje** 
 Ø  neoporezivo se može isplatiti u bilo koje vrijeme i bilo kojem iznosu do 5.000,00 kn godišnje na račun radniku, Ø  neoporezivo se može isplatiti u bilo koje vrijeme i bilo kojem iznosu do 5.000,00 kn godišnje na račun radniku,
 +
 Ø  radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu Ø  radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu
 +
 Ø  iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 65 – Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa i to na dan isplate ili do 15. dana tekućeg mjeseca za primitke isplaćene u prethodnom mjesecu Ø  iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 65 – Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa i to na dan isplate ili do 15. dana tekućeg mjeseca za primitke isplaćene u prethodnom mjesecu
 +
 Ø  poslodavac u 2019.godini može radniku isplatiti ​ novčanu paušalnu naknadu za troškove prehrane na račun u punom iznosu do 5.000,00 kn Ø  poslodavac u 2019.godini može radniku isplatiti ​ novčanu paušalnu naknadu za troškove prehrane na račun u punom iznosu do 5.000,00 kn
    
-5.     ​troškove prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem+**5.     ​troškove prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem** 
 Ø  računi o obavljenim uslugama prehrane moraju glasiti na poslodavca i biti  podmireni bezgotovinskim putem Ø  računi o obavljenim uslugama prehrane moraju glasiti na poslodavca i biti  podmireni bezgotovinskim putem
 +
 Ø  troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca Ø  troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca
 +
 Ø  trošak prehrane kao kontinuirana usluga za radnike tijekom radnih dana Ø  trošak prehrane kao kontinuirana usluga za radnike tijekom radnih dana
 +
 Ø  može se ostvariti u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama Ø  može se ostvariti u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama
 +
 Ø  radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario podmirenje troškova i u kojem iznosu Ø  radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario podmirenje troškova i u kojem iznosu
 +
 Ø  iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 66 - Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa i to do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge prehrane ostvarene u prethodnom mjesecu Ø  iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1 oznaka 66 - Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme rada kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije do propisanog iznosa i to do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge prehrane ostvarene u prethodnom mjesecu
-Ø  poslodavac u 2019.godini ​ može radniku platiti troškove prehrane za razdoblje od 1. rujna 2019. do iznosa 12.000,00 kuna + 
 +Ø  poslodavac u 2019.godini ​ može radniku platiti troškove prehrane za razdoblje od 1. rujna 2019. do iznosa 12.000,00 kuna 
 + 
 Ako je prehrana organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju. Ako je prehrana organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.
-·         iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1  – oznaka 66  do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge prehrane ostvarene u prethodnom mjesecu+ 
 +  * iskazivanje na Obrascu JOPPD  - strana B, polje 15.1  – **oznaka 66**  do 15. dana tekućeg mjeseca za usluge prehrane ostvarene u prethodnom mjesecu 
 Skrećemo pozornost da radnik u jednom poreznom razdoblju (godini) od jednog ili više poslodavaca ne može ostvariti obje vrste primitka po osnovi prehrane. Radnik za trošak prehrane na nivou godine neoporezivo može primiti ili do 5.000,00 kn paušalne naknade ili do 12.000,00 kn na temelju vjerodostojne dokumentacije. ​ Skrećemo pozornost da radnik u jednom poreznom razdoblju (godini) od jednog ili više poslodavaca ne može ostvariti obje vrste primitka po osnovi prehrane. Radnik za trošak prehrane na nivou godine neoporezivo može primiti ili do 5.000,00 kn paušalne naknade ili do 12.000,00 kn na temelju vjerodostojne dokumentacije. ​
-Vjerodostojna dokumentacija su osim odluke poslodavca, ugovori i računi koji se povezuju s pravom radnika, te se ista čuva u zastarnim rokovima. Budući da sklapanjem ugovora tj. donošenjem odluke o plaćanju troškova smještaja ili prehrane radniku poslodavac preuzima obvezu plaćanja tog troška, tako i u poslovnim knjigama mora kontinuirano,​ mjesečno iskazati nastalu obvezu odnosno trošak. +**Vjerodostojna dokumentacija su osim odluke poslodavca, ugovori i računi koji se povezuju s pravom radnika, te se ista čuva u zastarnim rokovima. Budući da sklapanjem ugovora tj. donošenjem odluke o plaćanju troškova smještaja ili prehrane radniku poslodavac preuzima obvezu plaćanja tog troška, tako i u poslovnim knjigama mora kontinuirano,​ mjesečno iskazati nastalu obvezu odnosno trošak.** 
-Novim Pravilnikom povećao se neoporeziv iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu te će od 1. rujna 2019.g. iznos neoporezive pune dnevnice umjesto dosadašnjih 170,00 kn iznositi 200,00 kn, a pola dnevnice umjesto dosadašnjih 85,00 kn iznositi će 100,00 kn. To znači da će poslodavci svojim radnicima za dane službenog puta od 1. rujna 2019.g. neoporezivo moći isplatiti dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu koje traju više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu do 200,00 kn, a dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 100,00 kn.+ 
 +**Novim Pravilnikom povećao se neoporeziv iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu** te će od 1. rujna 2019.g. iznos neoporezive pune dnevnice umjesto dosadašnjih 170,00 kn iznositi 200,00 kn, a pola dnevnice umjesto dosadašnjih 85,00 kn iznositi će 100,00 kn. To znači da će poslodavci svojim radnicima za dane službenog puta od 1. rujna 2019.g. neoporezivo moći isplatiti dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu koje traju više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu do 200,00 kn, a dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 100,00 kn. 
 Određeni broj radnika temeljem kolektivnih ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu već imaju pravo na naknadu troška smještaja i prehrane kao dogovoreni dodatak na plaću koja je, budući se smatrala oporezivim dohotkom, uvećavala bruto plaću, ​ postavljeno je pitanje može li poslodavac iste, s obzirom na izmjene propisa, sada isplatiti neoporezivo. Na to pitanje nadležno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dostavilo je mišljenje Klasa 110-01/​19-01/​113 URBROJ:​524-03-01-01/​2-19-2 od 2. kolovoza 2019.g. temeljem kojeg isto nije moguće bez izmjena ugovora o radu, pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora tj. pristanka obiju ugovorenih strana. Stoga je u izmjenama i dopunama Pravilnika propisana prijelazna i završna odredba temeljem koje se svi novi neoporezivi primici mogu isplatiti neovisno o tome što su primici iste namjene i svrhe propisani u izvorima radnog prava zatečenima na dan stupanja na snagu toga Pravilnika. Određeni broj radnika temeljem kolektivnih ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu već imaju pravo na naknadu troška smještaja i prehrane kao dogovoreni dodatak na plaću koja je, budući se smatrala oporezivim dohotkom, uvećavala bruto plaću, ​ postavljeno je pitanje može li poslodavac iste, s obzirom na izmjene propisa, sada isplatiti neoporezivo. Na to pitanje nadležno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dostavilo je mišljenje Klasa 110-01/​19-01/​113 URBROJ:​524-03-01-01/​2-19-2 od 2. kolovoza 2019.g. temeljem kojeg isto nije moguće bez izmjena ugovora o radu, pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora tj. pristanka obiju ugovorenih strana. Stoga je u izmjenama i dopunama Pravilnika propisana prijelazna i završna odredba temeljem koje se svi novi neoporezivi primici mogu isplatiti neovisno o tome što su primici iste namjene i svrhe propisani u izvorima radnog prava zatečenima na dan stupanja na snagu toga Pravilnika.
 +
 Izmjenama i dopunama Pravilnika više nisu na snazi odredbe o neoporezivim primicima sezonskih radnika za trošak smještaja i prehrane sezonskih radnika. Propisani su novi neoporezivi primici za trošak smještaja i prehrane za sve radnike, a ne samo za one koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove. Zbog izvješćivanja o naknadnoj isplati tog neoporezivog primitka u Obrascu JOPPD ostala je oznaka 62. Trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak. Izmjenama i dopunama Pravilnika više nisu na snazi odredbe o neoporezivim primicima sezonskih radnika za trošak smještaja i prehrane sezonskih radnika. Propisani su novi neoporezivi primici za trošak smještaja i prehrane za sve radnike, a ne samo za one koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove. Zbog izvješćivanja o naknadnoj isplati tog neoporezivog primitka u Obrascu JOPPD ostala je oznaka 62. Trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak.
 Ističemo da fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost za sebe osobno mogu iskoristiti pravo na nove neoporezive primitke. Ističemo da fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost za sebe osobno mogu iskoristiti pravo na nove neoporezive primitke.
 +
 +
 +Izvor: https://​www.porezna-uprava.hr/​HR_publikacije/​Lists/​mislenje33/​Display.aspx?​id=19669
 +
 +
  
pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_pravilnika_o_porezu_na_dohodak.txt · Last modified: 2019/09/10 01:06 by gasparovic