User Tools

Site Tools


prijava_poreza_na_dobit_za_2019._godinu_-_uputa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prijava_poreza_na_dobit_za_2019._godinu_-_uputa [2020/06/29 00:56]
gasparovic
prijava_poreza_na_dobit_za_2019._godinu_-_uputa [2020/06/29 04:44] (current)
gasparovic
Line 103: Line 103:
 zatezne kamate između povezanih osoba  zatezne kamate između povezanih osoba 
  
-Redni broj 10 (PD) ili redni broj 36 (PD-NN) sadrži novi podatak koji nije bio iskazivan na Obrascu PD i Obrascu PD-NN za 2017. i 2018. Na ovom rednom broju sada se upisuje iznos dobiti kontroliranog inozemnog društva prema članku 30.b Zakona. ​+Redni broj 10 (PD) ili redni broj 36 (PD-NN) sadrži novi podatak koji nije bio iskazivan na Obrascu PD i Obrascu PD-NN za 2017. i 2018. Na ovom rednom broju sada se upisuje iznos **dobiti kontroliranog inozemnog društva** prema članku 30.b Zakona. ​
  
  
-Redni broj 12 (PD) ili redni broj 38 (PD-NN) sadrži novi podatak koji nije bio iskazivan na Obrascu PD i Obrascu PD-NN za 2017. i 2018. Na ovom rednom broju sada se upisuje iznos prekoračenih troškova zaduživanja prema članku 30.a Zakona.+Redni broj 12 (PD) ili redni broj 38 (PD-NN) sadrži novi podatak koji nije bio iskazivan na Obrascu PD i Obrascu PD-NN za 2017. i 2018. Na ovom rednom broju sada se upisuje iznos **prekoračenih troškova zaduživanja** prema članku 30.a Zakona.
  
 Upisivanje podataka na točno predviđeni broj na obrascu je iznimno važno zbog obrade i provjera koje se provode nakon podnošenja navedenih obrazaca. Stoga je potrebno posebnu pozornost obratiti jesu li podatci upisani na predviđeni redni broj ispravni, posebno na rednim brojevima na kojima je došlo do izmjena. Npr. za redni broj 9 (PD) ili redni broj 35 (PD-NN) ili npr. za redni broj 10 (PD) ili redni broj 36 (PD-NN) gdje je potrebno provjeriti je li dostavljen Obrazac PD-KID. ​ Upisivanje podataka na točno predviđeni broj na obrascu je iznimno važno zbog obrade i provjera koje se provode nakon podnošenja navedenih obrazaca. Stoga je potrebno posebnu pozornost obratiti jesu li podatci upisani na predviđeni redni broj ispravni, posebno na rednim brojevima na kojima je došlo do izmjena. Npr. za redni broj 9 (PD) ili redni broj 35 (PD-NN) ili npr. za redni broj 10 (PD) ili redni broj 36 (PD-NN) gdje je potrebno provjeriti je li dostavljen Obrazac PD-KID. ​
  
  
-Redni broj 5 (PD) ili redni broj 31 (PD-NN):+**Redni broj 5 (PD) ili redni broj 31 (PD-NN):**
  
 Tekst naveden u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. nadopunjuje se sljedećom napomenom: Tekst naveden u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. nadopunjuje se sljedećom napomenom:
Line 120: Line 120:
  
  
-Redni broj 7 (PD) ili redni broj 33 (PD-NN): Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (članak 7. stavak 1. točka 4. Zakona)+**Redni broj 7 (PD) ili redni broj 33 (PD-NN):** Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (članak 7. stavak 1. točka 4. Zakona)
  
 U odnosu na Uputu za 2017. i Uputu za 2018. iza točke 3. umeće se sljedeća napomena: ​ U odnosu na Uputu za 2017. i Uputu za 2018. iza točke 3. umeće se sljedeća napomena: ​
Line 129: Line 129:
  
  
-Redni broj 9 (PD) ili redni broj 35 (PD-NN): Rashodi utvrđeni u postupku nadzora, troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja i zatezne kamate između povezanih osoba+**Redni broj 9 (PD) ili redni broj 35 (PD-NN):** Rashodi utvrđeni u postupku nadzora, troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja i zatezne kamate između povezanih osoba
  
 U odnosu na Uputu za 2017. i Uputu za 2018. na ovom rednom broju mijenja se tekst te se uz rashode utvrđene u postupku nadzora upisuju i troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja te zatezne kamate između povezanih osoba. ​ U odnosu na Uputu za 2017. i Uputu za 2018. na ovom rednom broju mijenja se tekst te se uz rashode utvrđene u postupku nadzora upisuju i troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja te zatezne kamate između povezanih osoba. ​
Line 142: Line 142:
  
  
-Redni broj 10 (PD) ili redni broj 36 (PD-NN): Dobit kontroliranog inozemnog društva+**Redni broj 10 (PD) ili redni broj 36 (PD-NN):** Dobit kontroliranog inozemnog društva
  
 U odnosu na Uputu za 2017. i Uputu za 2018. na ovom rednom broju mijenja se naslov i tekst te upisuje iznos dobiti kontroliranog inozemnog društva ​ U odnosu na Uputu za 2017. i Uputu za 2018. na ovom rednom broju mijenja se naslov i tekst te upisuje iznos dobiti kontroliranog inozemnog društva ​
Line 150: Line 150:
 Prema članku 30.b stavku 1. Zakona, kontroliranim inozemnim društvom poreznog obveznika smatra se svaki subjekt koji se pojavljuje u bilo kojem ustrojstveno pravnom obliku ili stalna poslovna jedinica smještena u drugoj državi čija dobit ne podliježe porezu ili je neoporeziva u toj državi ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: Prema članku 30.b stavku 1. Zakona, kontroliranim inozemnim društvom poreznog obveznika smatra se svaki subjekt koji se pojavljuje u bilo kojem ustrojstveno pravnom obliku ili stalna poslovna jedinica smještena u drugoj državi čija dobit ne podliježe porezu ili je neoporeziva u toj državi ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
  
-u slučaju subjekta, ako sam porezni obveznik ili zajedno s povezanim osobama sudjeluje izravno ili neizravno s više od 50% glasačkih prava ili je izravni ili neizravni vlasnik više od 50% kapitala ili ostvaruje pravo na primitak više od 50% dobiti tog subjekta i +  * u slučaju subjekta, ako sam porezni obveznik ili zajedno s povezanim osobama sudjeluje izravno ili neizravno s više od 50% glasačkih prava ili je izravni ili neizravni vlasnik više od 50% kapitala ili ostvaruje pravo na primitak više od 50% dobiti tog subjekta i 
-stvarni porez na dobit koji su subjekt ili stalna poslovna jedinica platili u inozemstvu (drugoj državi članici) manji je od razlike između poreza na dobit koji bi se naplatio subjektu ili stalnoj poslovnoj jedinici prema Zakonu, i stvarnog poreza na dobit koji su subjekt ili stalna poslovna jedinica platili. ​+  ​* ​stvarni porez na dobit koji su subjekt ili stalna poslovna jedinica platili u inozemstvu (drugoj državi članici) manji je od razlike između poreza na dobit koji bi se naplatio subjektu ili stalnoj poslovnoj jedinici prema Zakonu, i stvarnog poreza na dobit koji su subjekt ili stalna poslovna jedinica platili. ​
  
 Za potrebe primjene navedenog članka Zakona primjenjuje se posebna definicija povezanih osoba iz članka 30.b stavka 7. Zakona, te se povezanim osobama smatraju samo osobe u kojima porezni obveznik: Za potrebe primjene navedenog članka Zakona primjenjuje se posebna definicija povezanih osoba iz članka 30.b stavka 7. Zakona, te se povezanim osobama smatraju samo osobe u kojima porezni obveznik:
-izravno ili neizravno posjeduje udio u smislu prava glasa ili vlasništva kapitala od 25% ili više ili ostvaruje pravo na primitak od 25% ili više dobiti tog subjekta  +  - izravno ili neizravno posjeduje udio u smislu prava glasa ili vlasništva kapitala od 25% ili više ili ostvaruje pravo na primitak od 25% ili više dobiti tog subjekta  
-fizičke osobe ili subjekti koji izravno ili neizravno posjeduju udio u smislu prava glasa ili vlasništva kapitala poreznog obveznika od 25% ili više ili ostvaruje pravo na primitak od 25% ili više dobiti tog poreznog obveznika i +  ​- ​fizičke osobe ili subjekti koji izravno ili neizravno posjeduju udio u smislu prava glasa ili vlasništva kapitala poreznog obveznika od 25% ili više ili ostvaruje pravo na primitak od 25% ili više dobiti tog poreznog obveznika i 
-ako fizička osoba ili subjekt izravno ili neizravno posjeduje udio od 25% ili više u poreznom obvezniku i jednom ili više subjekata, svi dotični subjekti, uključujući poreznog obveznika, smatraju se povezanim osobama.+  ​- ​ako fizička osoba ili subjekt izravno ili neizravno posjeduje udio od 25% ili više u poreznom obvezniku i jednom ili više subjekata, svi dotični subjekti, uključujući poreznog obveznika, smatraju se povezanim osobama.
  
 Napominjemo kako je podatak o postojanju kontroliranog inozemnog društva porezni obveznik dužan prijaviti na obrascu Prijava činjenica bitnih za oporezivanje koji je propisan Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona, neovisno o tome hoće li se dobit toga društva uključiti u poreznu osnovicu. ​ Napominjemo kako je podatak o postojanju kontroliranog inozemnog društva porezni obveznik dužan prijaviti na obrascu Prijava činjenica bitnih za oporezivanje koji je propisan Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona, neovisno o tome hoće li se dobit toga društva uključiti u poreznu osnovicu. ​
Line 176: Line 176:
 U prvom koraku potrebno je, u skladu s člankom 30.b stavkom 1. Zakona, utvrditi za svaki subjekt ili stalnu poslovnu jedinicu ispunjava li uvjete povezanosti iz članka 30.b stavka 1. točke 1. Zakona, a zatim je u drugom koraku potrebno utvrditi, prema članku 30.b stavku 1. točki 2. Zakona, je li obveza poreza na dobit koju bi u poreznom razdoblju platili u inozemstvu manja od razlike poreza na dobit koji bi se naplatio subjektu ili stalnoj poslovnoj jedinici prema Zakonu i utvrđenog iznosa poreza na dobit koji su subjekt ili stalna poslovna jedinica dužni platiti (uvjet plaćanja niske porezne stope). Sukladno članku 30.c stavku 2. Zakona podatke potrebne za utvrđivanje kontroliranih inozemnih društava iz članka 30.b Zakona i podatke o iznosu dobiti koja se prema stavku 1. istog članka uključuje u poreznu osnovicu dužan je uz prijavu poreza na dobit dostaviti svaki porezni obveznik koji izravno ili neizravno sudjeluje u upravi, nadzoru, kapitalu ili ostvaruje pravo na sudjelovanje u dobiti subjekta ili stalne poslovne jedinice smještene u inozemstvu. U prvom koraku potrebno je, u skladu s člankom 30.b stavkom 1. Zakona, utvrditi za svaki subjekt ili stalnu poslovnu jedinicu ispunjava li uvjete povezanosti iz članka 30.b stavka 1. točke 1. Zakona, a zatim je u drugom koraku potrebno utvrditi, prema članku 30.b stavku 1. točki 2. Zakona, je li obveza poreza na dobit koju bi u poreznom razdoblju platili u inozemstvu manja od razlike poreza na dobit koji bi se naplatio subjektu ili stalnoj poslovnoj jedinici prema Zakonu i utvrđenog iznosa poreza na dobit koji su subjekt ili stalna poslovna jedinica dužni platiti (uvjet plaćanja niske porezne stope). Sukladno članku 30.c stavku 2. Zakona podatke potrebne za utvrđivanje kontroliranih inozemnih društava iz članka 30.b Zakona i podatke o iznosu dobiti koja se prema stavku 1. istog članka uključuje u poreznu osnovicu dužan je uz prijavu poreza na dobit dostaviti svaki porezni obveznik koji izravno ili neizravno sudjeluje u upravi, nadzoru, kapitalu ili ostvaruje pravo na sudjelovanje u dobiti subjekta ili stalne poslovne jedinice smještene u inozemstvu.
  
- Ako se subjekt ili stalna poslovna jedinica smatraju kontroliranim inozemnim društvom prema članku 30.b stavku 1. točkama 1. i 2. Zakona (ispunjeni su uvjeti povezanosti i uvjet plaćanja niske porezne stope), porezni obveznik je dužan u poreznu osnovicu uključiti neraspodijeljenu dobit subjekta ili stalne poslovne jedinice koja proizlazi iz sljedećih kategorija prihoda:+Ako se subjekt ili stalna poslovna jedinica smatraju kontroliranim inozemnim društvom prema članku 30.b stavku 1. točkama 1. i 2. Zakona (ispunjeni su uvjeti povezanosti i uvjet plaćanja niske porezne stope), porezni obveznik je dužan u poreznu osnovicu uključiti neraspodijeljenu dobit subjekta ili stalne poslovne jedinice koja proizlazi iz sljedećih kategorija prihoda:
  
-kamata ili drugog prihoda od financijske imovine, +  * kamata ili drugog prihoda od financijske imovine, 
-naknada za licencije ili bilo kojeg drugog prihoda od intelektualnog vlasništva,​ +  ​* ​naknada za licencije ili bilo kojeg drugog prihoda od intelektualnog vlasništva,​ 
-dividende, udjela u dobiti i prihoda od raspolaganja dionicama ili udjelima, +  ​* ​dividende, udjela u dobiti i prihoda od raspolaganja dionicama ili udjelima, 
-financijskog leasinga, +  ​* ​financijskog leasinga, 
-osiguranja, bankarstva i ostalih financijskih djelatnosti,​ +  ​* ​osiguranja, bankarstva i ostalih financijskih djelatnosti,​ 
-od prodaje i usluga, nastalih od robe i usluga nabavljenih od povezanih društava i prodanih ​  ​povezanim društvima, s malo ili nimalo dodane gospodarske vrijednosti. ​+  ​* ​od prodaje i usluga, nastalih od robe i usluga nabavljenih od povezanih društava i prodanih ​  ​povezanim društvima, s malo ili nimalo dodane gospodarske vrijednosti. ​
  
 Ipak, u poreznu osnovicu se neće uključiti dobit kontroliranog inozemnog društva ako su ispunjeni uvjeti iz:  Ipak, u poreznu osnovicu se neće uključiti dobit kontroliranog inozemnog društva ako su ispunjeni uvjeti iz: 
-članka 30.b stavka 3. Zakona, ako kontrolirano inozemno društvo obavlja znatnu gospodarsku djelatnost s pomoću osoblja, opreme, imovine i zgrada, što se potvrđuje relevantnim činjenicama i okolnostima,​ ili + 
-članka 30.b stavka 4. Zakona ako naprijed navedeni prihodi (članak 30.b stavak 2. Zakona) čine jednu trećinu ili manje od jedne trećine ukupnih prihoda subjekta ili stalne poslovne jedinice, subjekt ili stalna poslovna jedinica ne smatra se kontroliranim inozemnim društvom, ili +  * članka 30.b stavka 3. Zakona, ako kontrolirano inozemno društvo obavlja znatnu gospodarsku djelatnost s pomoću osoblja, opreme, imovine i zgrada, što se potvrđuje relevantnim činjenicama i okolnostima,​ ili 
-članka 30.b. stavka 5. Zakona, ako financijska društva utvrđena prema članku 30.a stavku 6. Zakona ostvaruju jednu trećinu ili manje od jedne trećine naprijed navedenih prihoda (članak 30.b stavak 2. Zakona) proizlazi iz transakcija s poreznim obveznikom ili njegovim povezanim društvima.+  ​* ​članka 30.b stavka 4. Zakona ako naprijed navedeni prihodi (članak 30.b stavak 2. Zakona) čine jednu trećinu ili manje od jedne trećine ukupnih prihoda subjekta ili stalne poslovne jedinice, subjekt ili stalna poslovna jedinica ne smatra se kontroliranim inozemnim društvom, ili 
 +  ​* ​članka 30.b. stavka 5. Zakona, ako financijska društva utvrđena prema članku 30.a stavku 6. Zakona ostvaruju jednu trećinu ili manje od jedne trećine naprijed navedenih prihoda (članak 30.b stavak 2. Zakona) proizlazi iz transakcija s poreznim obveznikom ili njegovim povezanim društvima.
  
 Međutim, izuzeća propisana prema članku 30.b stavcima 4. i 5. Zakona (navedene točke 2. i 3.) neće se primijeniti kada se subjekt ili stalna poslovna jedinica nalazi u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe. Međutim, izuzeća propisana prema članku 30.b stavcima 4. i 5. Zakona (navedene točke 2. i 3.) neće se primijeniti kada se subjekt ili stalna poslovna jedinica nalazi u državama koje se nalaze na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe.
Line 194: Line 195:
 Kako bi se moglo utvrditi postojanje obveze uključivanja u poreznu osnovicu dobiti kontroliranog inozemnog društva te primijeniti određena izuzeća iz članka 30.b stavka 3., 4. i 5. Zakona, porezni obveznik dostavlja: ​ Kako bi se moglo utvrditi postojanje obveze uključivanja u poreznu osnovicu dobiti kontroliranog inozemnog društva te primijeniti određena izuzeća iz članka 30.b stavka 3., 4. i 5. Zakona, porezni obveznik dostavlja: ​
  
-opis poslovne aktivnosti subjekta ili stalne poslovne jedinice koju obavlja u inozemstvu, broj zaposlenih u inozemstvu, vrijednost materijalne,​ nematerijalne i financijske imovine koju taj subjekt ili stalna poslovna jedinica koristi ili posjeduje +  - opis poslovne aktivnosti subjekta ili stalne poslovne jedinice koju obavlja u inozemstvu, broj zaposlenih u inozemstvu, vrijednost materijalne,​ nematerijalne i financijske imovine koju taj subjekt ili stalna poslovna jedinica koristi ili posjeduje 
-iznos poreza na dobit koji su subjekt ili stalna poslovna jedinica obvezne platiti u inozemstvu te iznos obveze poreza na dobit kada bi bila obračunata prema Zakonu +  ​- ​iznos poreza na dobit koji su subjekt ili stalna poslovna jedinica obvezne platiti u inozemstvu te iznos obveze poreza na dobit kada bi bila obračunata prema Zakonu 
-iznos prihoda razvrstanih po vrstama prema članku 30.b stavku 2. Zakona, te udio tih prihoda u ukupnim prihodima odnosno utvrđeni postotak udjela prema članku 30.b stavku 4. Zakona +  ​- ​iznos prihoda razvrstanih po vrstama prema članku 30.b stavku 2. Zakona, te udio tih prihoda u ukupnim prihodima odnosno utvrđeni postotak udjela prema članku 30.b stavku 4. Zakona 
-porezni obveznik koji je financijska institucija dostavlja podatak o prihodima iz članka 30.b stavka 2. Zakona koji su nastali u transakcijama s povezanim osobama ili njegovim povezanim društvima, te ukupnim prihodima +  ​- ​porezni obveznik koji je financijska institucija dostavlja podatak o prihodima iz članka 30.b stavka 2. Zakona koji su nastali u transakcijama s povezanim osobama ili njegovim povezanim društvima, te ukupnim prihodima 
-iznos dobiti kontroliranog inozemnog subjekta koju su ovisne povezane osobe uključile u poreznu osnovicu temeljem pravila o kontroliranim inozemnim društvima +  ​- ​iznos dobiti kontroliranog inozemnog subjekta koju su ovisne povezane osobe uključile u poreznu osnovicu temeljem pravila o kontroliranim inozemnim društvima 
-iznos dobiti subjekta ili stalne poslovne jedinice koji se prema članku 30.c Zakona uključuje u poreznu osnovicu, odnosno iznos za koji se uvećava porezna osnovica u prijavi poreza na dobit +  ​- ​iznos dobiti subjekta ili stalne poslovne jedinice koji se prema članku 30.c Zakona uključuje u poreznu osnovicu, odnosno iznos za koji se uvećava porezna osnovica u prijavi poreza na dobit 
-dodatne informacije ili obrazloženja koji bi mogli biti korišteni za potrebe utvrđivanja kontroliranog inozemnog društva.+  ​- ​dodatne informacije ili obrazloženja koji bi mogli biti korišteni za potrebe utvrđivanja kontroliranog inozemnog društva.
  
 Svi navedeni podaci se dostavljaju na obrascu Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva - Obrazac PD-KID, a koji se popunjava na način opisan u članku 39. stavku 2. Pravilnika o porezu na dobit. Svaki porezni obveznik koji je utvrdio postojanje kontroliranog inozemnog društva prema članku 30.b stavku 1. Zakona (te isto upisao u Obrazac prijava činjenica bitnih za oporezivanje),​ mora na obrascu PD-KID upisati popunjenu rubriku „1. OPĆI PODACI, UTVRĐIVANJE POVEZANOSTI I OSNOVNA OBILJEŽJA“ (pozicije od 1.1.1. do 1.3.6. obrasca PD-KID). Prema članku 39. stavku 4. Pravilnika, navedeno će biti ispunjeno ako se utvrdi kako putem kontroliranog inozemnog društva porezni obveznik obavlja stvarnu gospodarsku djelatnost prodajom proizvoda i usluga na tržištu u inozemstvu, zapošljavanjem djelatnika te korištenjem materijalne,​ nematerijalne i financijske imovine (postoji gospodarska supstanca). Ako se temeljem navedenih podataka može utvrditi da porezni obveznik putem kontroliranog inozemnog društva obavlja znatnu gospodarsku djelatnost s pomoću osoblja, opreme, imovine i zgrada, što se potvrđuje relevantnim činjenicama i okolnostima,​ porezni obveznik nije dužan popunjavati ostatak obrasca PD-KID. Dobit toga društva neće se uključiti u poreznu osnovicu. ​ Svi navedeni podaci se dostavljaju na obrascu Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva - Obrazac PD-KID, a koji se popunjava na način opisan u članku 39. stavku 2. Pravilnika o porezu na dobit. Svaki porezni obveznik koji je utvrdio postojanje kontroliranog inozemnog društva prema članku 30.b stavku 1. Zakona (te isto upisao u Obrazac prijava činjenica bitnih za oporezivanje),​ mora na obrascu PD-KID upisati popunjenu rubriku „1. OPĆI PODACI, UTVRĐIVANJE POVEZANOSTI I OSNOVNA OBILJEŽJA“ (pozicije od 1.1.1. do 1.3.6. obrasca PD-KID). Prema članku 39. stavku 4. Pravilnika, navedeno će biti ispunjeno ako se utvrdi kako putem kontroliranog inozemnog društva porezni obveznik obavlja stvarnu gospodarsku djelatnost prodajom proizvoda i usluga na tržištu u inozemstvu, zapošljavanjem djelatnika te korištenjem materijalne,​ nematerijalne i financijske imovine (postoji gospodarska supstanca). Ako se temeljem navedenih podataka može utvrditi da porezni obveznik putem kontroliranog inozemnog društva obavlja znatnu gospodarsku djelatnost s pomoću osoblja, opreme, imovine i zgrada, što se potvrđuje relevantnim činjenicama i okolnostima,​ porezni obveznik nije dužan popunjavati ostatak obrasca PD-KID. Dobit toga društva neće se uključiti u poreznu osnovicu. ​
 +
 Ako porezni obveznik ne ispunjava uvjete u svezi obavljanja znatne gospodarske djelatnosti, ​ tada ostale podatke o ispunjenju uvjeta iz članka 30.b stavaka 4. i 5. Zakona odnosno ovisno o prihodima koji se ostvaruju ​ upisuje u rubriku „2. PRIHODI RAZVRSTANI PO VRSTAMA I UDJELIMA U UKUPNIM PRIHODIMA” (pozicije od 1.1.1 do 1.3.6. obrasca PD-KID). ​ Porezni obveznik mora imati ispunjene podatke najmanje do rednog broja 2.1.10. Ako je podatak iskazan u rubrici 2.1.10. manji ili jednak jednoj trećini ispunjeni su uvjeti iz članka 30.b stavka 4. Zakona i članka 39.b stavka 5. Pravilnika. Dobit toga društva neće se uključiti u poreznu osnovicu. Porezni obveznik nije dužan ispunjavati slijedeće pozicije u Obrascu PD-KID. Ako porezni obveznik ne ispunjava uvjete u svezi obavljanja znatne gospodarske djelatnosti, ​ tada ostale podatke o ispunjenju uvjeta iz članka 30.b stavaka 4. i 5. Zakona odnosno ovisno o prihodima koji se ostvaruju ​ upisuje u rubriku „2. PRIHODI RAZVRSTANI PO VRSTAMA I UDJELIMA U UKUPNIM PRIHODIMA” (pozicije od 1.1.1 do 1.3.6. obrasca PD-KID). ​ Porezni obveznik mora imati ispunjene podatke najmanje do rednog broja 2.1.10. Ako je podatak iskazan u rubrici 2.1.10. manji ili jednak jednoj trećini ispunjeni su uvjeti iz članka 30.b stavka 4. Zakona i članka 39.b stavka 5. Pravilnika. Dobit toga društva neće se uključiti u poreznu osnovicu. Porezni obveznik nije dužan ispunjavati slijedeće pozicije u Obrascu PD-KID.
 Iznimno, ako je porezni obveznik financijski subjekt tada je dužan popuniti podatke i u rubrici 2.1.11. i 2.1.12. Ako je taj udio manji ili jednak jednoj trećini ispunjeni su uvjeti iz članka 30.b stavka 5. Zakona i članka 39.b stavka 6. Pravilnika. Porezni obveznik nije dužan ispunjavati slijedeće pozicije u Obrascu PD-KID. Dobit toga društva neće se uključiti u poreznu osnovicu. Iznimno, ako je porezni obveznik financijski subjekt tada je dužan popuniti podatke i u rubrici 2.1.11. i 2.1.12. Ako je taj udio manji ili jednak jednoj trećini ispunjeni su uvjeti iz članka 30.b stavka 5. Zakona i članka 39.b stavka 6. Pravilnika. Porezni obveznik nije dužan ispunjavati slijedeće pozicije u Obrascu PD-KID. Dobit toga društva neće se uključiti u poreznu osnovicu.
 +
 Međutim ako nisu ispunjeni uvjeti vezani uz udjel prihoda u ukupnim prihodima (rubrike 2.1.11 i 2.1.12) porezni obveznik upisuje podatke u rubriku „3. IZRAČUN DOBITI“. Dobit kontroliranog inozemnog društava se izračunava prema odredbama Zakona kao da je to kontrolirano društvo rezident u Republici Hrvatskoj. U poreznu osnovicu se uključuje iznos dobiti prema postotku koji porezni obveznika ostvaruje u odnosu na kontrolirano inozemno društvo (svaki subjekt ili poslovna jedinica). Ukoliko je kontrolirano inozemno društvo platilo porez u inozemstvu plaćeni porez će biti uračunat te će umanjiti iznos dobiti kontroliranog inozemnog društva koja se uključuje u poreznu osnovicu. ​ Međutim ako nisu ispunjeni uvjeti vezani uz udjel prihoda u ukupnim prihodima (rubrike 2.1.11 i 2.1.12) porezni obveznik upisuje podatke u rubriku „3. IZRAČUN DOBITI“. Dobit kontroliranog inozemnog društava se izračunava prema odredbama Zakona kao da je to kontrolirano društvo rezident u Republici Hrvatskoj. U poreznu osnovicu se uključuje iznos dobiti prema postotku koji porezni obveznika ostvaruje u odnosu na kontrolirano inozemno društvo (svaki subjekt ili poslovna jedinica). Ukoliko je kontrolirano inozemno društvo platilo porez u inozemstvu plaćeni porez će biti uračunat te će umanjiti iznos dobiti kontroliranog inozemnog društva koja se uključuje u poreznu osnovicu. ​
  
Line 212: Line 215:
  
  
-Redni broj 12 (PD) ili redni broj 38 (PD-NN): Prekoračeni troškovi zaduživanja+**Redni broj 12 (PD) ili redni broj 38 (PD-NN): Prekoračeni troškovi zaduživanja**
  
 U odnosu na Uputu za 2017. i Uputu za 2018. na ovom rednom broju mijenja se naslov i tekst te upisuje iznos prekoračenih troškova zaduživanja. ​ U odnosu na Uputu za 2017. i Uputu za 2018. na ovom rednom broju mijenja se naslov i tekst te upisuje iznos prekoračenih troškova zaduživanja. ​
  
 Na ovom rednom broju upisuju se prekoračeni troškovi zaduživanja utvrđeni prema članku 30.a Zakona i članku 39.a Pravilnika. Prema članku 30.a Zakona, smatra se da porezni obveznik ostvaruje prekoračene troškove zaduživanja kada troškovi zaduživanja prekoračuju oporezivi prihod od kamate ili drugi ekonomski istovjetni oporezivi prihod. Porezni obveznik kao porezno priznati rashod može utvrditi prekoračene troškove zaduživanja nastale u poreznom razdoblju samo do: Na ovom rednom broju upisuju se prekoračeni troškovi zaduživanja utvrđeni prema članku 30.a Zakona i članku 39.a Pravilnika. Prema članku 30.a Zakona, smatra se da porezni obveznik ostvaruje prekoračene troškove zaduživanja kada troškovi zaduživanja prekoračuju oporezivi prihod od kamate ili drugi ekonomski istovjetni oporezivi prihod. Porezni obveznik kao porezno priznati rashod može utvrditi prekoračene troškove zaduživanja nastale u poreznom razdoblju samo do:
-1. 30% dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) ili + 
-2. 3.000.000,​00 EUR ako se tako dobije veći iznos.+  * 1. 30% dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) ili 
 +  ​* ​2. 3.000.000,​00 EUR ako se tako dobije veći iznos.
   
 Pri izračunu EBITDA-e uzimaju se u obzir samo oporezivi prihodi te se dobiti prije poreza dodaju porezno priznati troškovi amortizacije utvrđeni prema Zakonu te ukupni troškovi zaduživanja. Pri izračunu EBITDA-e uzimaju se u obzir samo oporezivi prihodi te se dobiti prije poreza dodaju porezno priznati troškovi amortizacije utvrđeni prema Zakonu te ukupni troškovi zaduživanja.
Line 230: Line 234:
  
 1. samostalni porezni obveznik ​ 1. samostalni porezni obveznik ​
-odnosno onaj koji nije dio konsolidirane grupe za računovodstvene potrebe i koji nema nijednu povezanu osobu u smislu članka 30.b stavka 7. Zakona, ili stalnu poslovnu jedinicu, te ako ne prima ili ne odobrava zajmove svojim članovima ili dioničarima i+odnosno onaj koji nije dio konsolidirane grupe za računovodstvene potrebe i koji nema nijednu povezanu osobu u smislu članka 30.b stavka 7. Zakona, ili stalnu poslovnu jedinicu, te ako ne prima ili ne odobrava zajmove svojim članovima ili dioničarima i
  
 2. porezni obveznik koji je financijsko društvo 2. porezni obveznik koji je financijsko društvo
-financijsko društvo je svaki subjekt koji se pojavljuje u bilo kojem od sljedećih ustrojstveno pravnih oblika: kreditna institucija,​ investicijsko društvo, društvo za upravljanje,​ UAIF, investicijski fond (UCITS i AIF), društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje,​ institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, mirovinsko društvo, mirovinski fond, središnja druga ugovorna strana, središnji depozitorij vrijednosnih papira, a koji se utvrđuju u skladu s posebnim propisom+financijsko društvo je svaki subjekt koji se pojavljuje u bilo kojem od sljedećih ustrojstveno pravnih oblika: kreditna institucija,​ investicijsko društvo, društvo za upravljanje,​ UAIF, investicijski fond (UCITS i AIF), društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje,​ institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, mirovinsko društvo, mirovinski fond, središnja druga ugovorna strana, središnji depozitorij vrijednosnih papira, a koji se utvrđuju u skladu s posebnim propisom 
 3. porezni obveznik za zajmove za financiranje dugoročnih javnih infrastrukturnih projekata 3. porezni obveznik za zajmove za financiranje dugoročnih javnih infrastrukturnih projekata
-dugoročni javni infrastrukturni projekt, prema članku 30.a stavak 8. Zakona, znači projekt kojim se osigurava, nadograđuje,​ upravlja i/ili održava imovina velikih razmjera za koju država članica smatra da je u općem javnom interesu.+dugoročni javni infrastrukturni projekt, prema članku 30.a stavak 8. Zakona, znači projekt kojim se osigurava, nadograđuje,​ upravlja i/ili održava imovina velikih razmjera za koju država članica smatra da je u općem javnom interesu.
  
 Porezni obveznik koji u poreznom razdoblju utvrdi prekoračene troškove zaduživanja prema članku 30.a stavku 1. Zakona, za iste uvećava osnovicu poreza na dobit nakon što taj iznos umanji za iznose utvrđene člankom 8. i člankom 14. Zakona ​ (prema članku 30.a stavku 11. Zakona), kako ne bi došlo do dvostrukog oporezivanja. Porezni obveznik koji u poreznom razdoblju utvrdi prekoračene troškove zaduživanja prema članku 30.a stavku 1. Zakona, za iste uvećava osnovicu poreza na dobit nakon što taj iznos umanji za iznose utvrđene člankom 8. i člankom 14. Zakona ​ (prema članku 30.a stavku 11. Zakona), kako ne bi došlo do dvostrukog oporezivanja.
Line 244: Line 249:
  
  
-Redni broj 16 (PD) ili redni broj 42 (PD-NN): Kamate između povezanih osoba+**Redni broj 16 (PD) ili redni broj 42 (PD-NN): Kamate između povezanih osoba**
  
 U odnosu na Uputu za 2017. i Uputu za 2018. mijenja se dio teksta vezan za iznos kamatne stope koji glasi: ​ U odnosu na Uputu za 2017. i Uputu za 2018. mijenja se dio teksta vezan za iznos kamatne stope koji glasi: ​
Line 253: Line 258:
  
  
-Redni broj 18 (PD) ili redni broj 43 (PD-NN): Amortizacija iznad propisanih stopa +**Redni broj 18 (PD) ili redni broj 43 (PD-NN):** Amortizacija iznad propisanih stopa 
  
 Tekst naveden u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. nadopunjuje se tekstom koji glasi: Tekst naveden u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. nadopunjuje se tekstom koji glasi:
Line 268: Line 273:
  
  
-Redni broj 20 (PD) ili redni broj 43 (PD-NN): Svota vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja koja nije porezno priznati rashod ​+**Redni broj 20 (PD) ili redni broj 43 (PD-NN):** Svota vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja koja nije porezno priznati rashod ​
  
 U tekstu navedenom u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. brišu se točke c) i d).  U tekstu navedenom u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. brišu se točke c) i d). 
Line 284: Line 289:
  
  
-Redni broj 28 (PD) Nerealizirani dobici+**Redni broj 28 (PD) Nerealizirani dobici**
  
 Tekst naveden u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. nadopunjuje se napomenom:  ​ Tekst naveden u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. nadopunjuje se napomenom:  ​
Line 299: Line 304:
  
  
-Redni broj 31 (PD) ili redni broj 50 (PD-NN) Smanjenje dobiti za ostale prihode ​+**Redni broj 31 (PD) ili redni broj 50 (PD-NN)** Smanjenje dobiti za ostale prihode ​
  
 Tekst naveden u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. nadopunjuje se kako slijedi. Tekst naveden u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. nadopunjuje se kako slijedi.
  
-U točki 31. na kraju druge rečenice dodaju se riječi koje glase: ​+U točki 31. na kraju druge rečenice dodaju se riječi koje glase:
  
 Na ovom rednom broju iskazuje se i umanjenje za prenesene prekoračene troškove zaduživanja prema članku 30.a Zakona. Na ovom rednom broju upisuju se i ostala umanjenja porezne osnovice. Na ovom rednom broju iskazuje se i umanjenje za prenesene prekoračene troškove zaduživanja prema članku 30.a Zakona. Na ovom rednom broju upisuju se i ostala umanjenja porezne osnovice.
Line 318: Line 323:
    
  
-Redni broj 33 (PD) ili redni broj 48 (PD-NN): Trošak amortizacije koji nije bio ranije priznat ​+**Redni broj 33 (PD) ili redni broj 48 (PD-NN):** Trošak amortizacije koji nije bio ranije priznat ​
  
 Tekst naveden u Uputi za 2017. i Uputi za 2018., samo u odnosu na obveznike poreza na dobit prema novčanom načelu (redni broj 48 PD-NN), nadopunjuje se kako slijedi. Tekst naveden u Uputi za 2017. i Uputi za 2018., samo u odnosu na obveznike poreza na dobit prema novčanom načelu (redni broj 48 PD-NN), nadopunjuje se kako slijedi.
Line 341: Line 346:
 Porezni obveznici koji namjeravaju koristiti poreznu olakšicu temeljem Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte uz prijavu poreza na dobit obvezno dostavljaju:​ Porezni obveznici koji namjeravaju koristiti poreznu olakšicu temeljem Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte uz prijavu poreza na dobit obvezno dostavljaju:​
  
-presliku potvrde o statusu korisnika potpore i +  - presliku potvrde o statusu korisnika potpore i 
-godišnje izvješće o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore+  ​- ​godišnje izvješće o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore
  
 Prema članku 13. Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, korisnik ostvaruje potporu dodatnim umanjenjem porezne osnovice (UPO) za prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata odnosno za studije izvedivosti,​ u sljedećim ukupnim postocima: Prema članku 13. Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte, korisnik ostvaruje potporu dodatnim umanjenjem porezne osnovice (UPO) za prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata odnosno za studije izvedivosti,​ u sljedećim ukupnim postocima:
-a) 200% prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja + 
-b) 150% prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja +  * a) 200% prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja 
-c) 125% prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj +  ​* ​b) 150% prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja 
-d) 150% prihvatljivih troškova za studiju izvedivosti.+  ​* ​c) 125% prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj 
 +  ​* ​d) 150% prihvatljivih troškova za studiju izvedivosti.
  
 Iznos umanjenja porezne osnovice (IUPO) izračunava se pomoću sljedeće formule: IUPO = T x UPO pri čemu T predstavlja ukupni iznos prihvatljivih troškova po kategorijama istraživačko-razvojnog projekta ili studije izvedivosti,​ a UPO prethodno navedeni postotak umanjenja porezne osnovice. IUPO se iskazuje u prijavi poreza na dobit. Iznos umanjenja porezne osnovice (IUPO) izračunava se pomoću sljedeće formule: IUPO = T x UPO pri čemu T predstavlja ukupni iznos prihvatljivih troškova po kategorijama istraživačko-razvojnog projekta ili studije izvedivosti,​ a UPO prethodno navedeni postotak umanjenja porezne osnovice. IUPO se iskazuje u prijavi poreza na dobit.
Line 356: Line 362:
 a) troškovi osoblja, koji uključuju troškove plaća i naknada istraživača,​ tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačko-razvojnom projektu u razmjernom dijelu radnog vremena a) troškovi osoblja, koji uključuju troškove plaća i naknada istraživača,​ tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačko-razvojnom projektu u razmjernom dijelu radnog vremena
  
-u smislu Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte istraživač je stručnjak uključen u stvaranje koncepcije ili stvaranje novih znanja koji provodi istraživanje i poboljšava ili razvija koncepte, teorije, modele, tehnike instrumentacije,​ softver ili operativne metode +  * u smislu Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte istraživač je stručnjak uključen u stvaranje koncepcije ili stvaranje novih znanja koji provodi istraživanje i poboljšava ili razvija koncepte, teorije, modele, tehnike instrumentacije,​ softver ili operativne metode 
-u smislu Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte tehničarima se podrazumijevaju osobe čiji glavni zadaci zahtijevaju tehnička znanja i iskustva u jednom ili više područja znanosti i umjetnosti. Tehničari sudjeluju u istraživačko-razvojnim aktivnostima obavljajući znanstvene i tehničke zadaće, uključujući primjenu koncepata i operativnih metoda i korištenja istraživačke opreme, uz nadzor istraživača +  ​* ​u smislu Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte tehničarima se podrazumijevaju osobe čiji glavni zadaci zahtijevaju tehnička znanja i iskustva u jednom ili više područja znanosti i umjetnosti. Tehničari sudjeluju u istraživačko-razvojnim aktivnostima obavljajući znanstvene i tehničke zadaće, uključujući primjenu koncepata i operativnih metoda i korištenja istraživačke opreme, uz nadzor istraživača 
-u smislu Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte pomoćno osoblje je osoblje koje je na jasan i nedvosmislen način uključeno u provedbu prijavljenog istraživačko-razvojnog projekta (osoblje koje je u provedbu prijavljenog istraživačko-razvojnog projekta uključeno tako da aktivnosti provodi ponajprije ili isključivo za ciljeve potpore projekta), a uključuje kvalificirane radnike, administratore i slična zanimanja uključenih u provedbu projekta na poslovima planiranja, informacijske i financijske podrške, pravnih i patentnih usluga, podrške u sastavljanju,​ prilagodbi i održavanju znanstvene opreme i infrastrukture+  ​* ​u smislu Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte pomoćno osoblje je osoblje koje je na jasan i nedvosmislen način uključeno u provedbu prijavljenog istraživačko-razvojnog projekta (osoblje koje je u provedbu prijavljenog istraživačko-razvojnog projekta uključeno tako da aktivnosti provodi ponajprije ili isključivo za ciljeve potpore projekta), a uključuje kvalificirane radnike, administratore i slična zanimanja uključenih u provedbu projekta na poslovima planiranja, informacijske i financijske podrške, pravnih i patentnih usluga, podrške u sastavljanju,​ prilagodbi i održavanju znanstvene opreme i infrastrukture 
 b) troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt b) troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt
 Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, sukladno računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, sukladno računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta.
Line 381: Line 388:
 Stoga je moguće da će nakon što nadležno ministarstvo izda korisniku potpore Odobrenje za korištenje potpore za prethodno razdoblje (za 2019. godinu) te isto dostavi Poreznoj upravi, doći do izmjena iskazanog iznosa na ovom rednom broju. ​ Stoga je moguće da će nakon što nadležno ministarstvo izda korisniku potpore Odobrenje za korištenje potpore za prethodno razdoblje (za 2019. godinu) te isto dostavi Poreznoj upravi, doći do izmjena iskazanog iznosa na ovom rednom broju. ​
  
-Napomena: U skladu s člankom 22. Zakona o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte projekti i korisnici koji su ostvarili pravo na potporu na temelju mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte koja se provodila od 2007. do 2014. godine u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17) i Pravilnikom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (Narodne novine, br. 116/07) ostvarivat će pravo na potporu do završetka projekata odobrenih na temelju prijava zaprimljenih do 31. prosinca 2014. Prema navedenom, podatak o opravdanim troškovima istraživačko razvojnih projekata iskazati će se na ovom rednom broju uz primjenu teksta iz Upute za 2017. +**Napomena:** U skladu s člankom 22. Zakona o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte projekti i korisnici koji su ostvarili pravo na potporu na temelju mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte koja se provodila od 2007. do 2014. godine u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17) i Pravilnikom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (Narodne novine, br. 116/07) ostvarivat će pravo na potporu do završetka projekata odobrenih na temelju prijava zaprimljenih do 31. prosinca 2014. Prema navedenom, podatak o opravdanim troškovima istraživačko razvojnih projekata iskazati će se na ovom rednom broju uz primjenu teksta iz Upute za 2017. 
  
   
-Redni broj 37 (PD) ili redni broj 54 (PD-NN): Preneseni gubitak ​+**Redni broj 37 (PD) ili redni broj 54 (PD-NN):** Preneseni gubitak ​
  
 U Uputi za 2017. i Uputi za 2018. dio teksta koji se odnosi na podnošenje pregleda neiskorištenih poreznih gubitaka mijenja se i glasi: ​ U Uputi za 2017. i Uputi za 2018. dio teksta koji se odnosi na podnošenje pregleda neiskorištenih poreznih gubitaka mijenja se i glasi: ​
Line 393: Line 400:
  
  
-Redni broj 54 (PD) ili redni broj 70 (PD-NN): Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu+**Redni broj 54 (PD) ili redni broj 70 (PD-NN):** Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
  
 Tekst naveden u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. nadopunjuje se tekstom koji glasi: Tekst naveden u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. nadopunjuje se tekstom koji glasi:
Line 402: Line 409:
  
  
-Redni broj 56 (PD) ili redni broj 72 (PD-NN): ​ Uplaćeni predujmovi ​+**Redni broj 56 (PD) ili redni broj 72 (PD-NN):**  ​Uplaćeni predujmovi ​
  
 U tekstu navedenom u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. u prvoj rečenici brojka 2018. mijenja se brojkom 2019., a brojka 2019. brojkom 2020.  U tekstu navedenom u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. u prvoj rečenici brojka 2018. mijenja se brojkom 2019., a brojka 2019. brojkom 2020. 
Line 410: Line 417:
 Ostatak teksta iz Upute za 2017. i Upute za 2018. primjenjuje se na odgovarajući način. Ostatak teksta iz Upute za 2017. i Upute za 2018. primjenjuje se na odgovarajući način.
  
-Redni broj 58 (PD) ili redni broj 74 (PD-NN): Razlika za povrat+**Redni broj 58 (PD) ili redni broj 74 (PD-NN):** Razlika za povrat
  
 Uz tekst naveden u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. dodaje se sljedeća napomena. Uz tekst naveden u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. dodaje se sljedeća napomena.
Line 418: Line 425:
 Ostatak teksta iz Upute za 2017. i Upute za 2018. primjenjuje se na odgovarajući način. Ostatak teksta iz Upute za 2017. i Upute za 2018. primjenjuje se na odgovarajući način.
  
-Redni broj 59 (PD) ili redni broj 75 (PD-NN): Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje+**Redni broj 59 (PD) ili redni broj 75 (PD-NN):** Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje
  
 U tekstu navedenom u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. iza druge rečenice umeće se tekst koji glasi: ​ U tekstu navedenom u Uputi za 2017. i Uputi za 2018. iza druge rečenice umeće se tekst koji glasi: ​
Line 429: Line 436:
  
  
 +Izvor: https://​www.porezna-uprava.hr/​HR_publikacije/​Lists/​mislenje33/​Display.aspx?​id=19709
  
prijava_poreza_na_dobit_za_2019._godinu_-_uputa.txt · Last modified: 2020/06/29 04:44 by gasparovic