User Tools

Site Tools


prijenos_obrta_u_trgovacko_drustvo_-_porezna_uprava

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prijenos_obrta_u_trgovacko_drustvo_-_porezna_uprava [2019/09/05 06:56]
gasparovic
prijenos_obrta_u_trgovacko_drustvo_-_porezna_uprava [2019/09/05 06:56] (current)
gasparovic
Line 12: Line 12:
  
  
-Prema odredbama članka 4. stavka 1. točkama 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.{{ :​1_prijenos_obrta_u_trgovacko_drustvo.jpg?​300|}}+Prema odredbama članka 4. stavka 1. točkama 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.{{ :​1_prijenos_obrta_u_trgovacko_drustvo.jpg?​200|}}
  
  
prijenos_obrta_u_trgovacko_drustvo_-_porezna_uprava.txt · Last modified: 2019/09/05 06:56 by gasparovic