User Tools

Site Tools


upis_u_registar_obveznika_pdv-u

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
upis_u_registar_obveznika_pdv-u [2019/10/01 00:17]
gasparovic
upis_u_registar_obveznika_pdv-u [2019/10/01 00:17] (current)
gasparovic
Line 9: Line 9:
  
  
-Grad iz dostavnog popisa obratio nam se upitom o utvrđivanju praga za upis u registar obveznika PDV-a. Postavljeno je pitanje ulaze li u izračun praga naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, prihodi od prodaje građevinskog zemljišta, prihodi od otkupa stanova te naknade za korištenje nefinancijske imovine. Nadalje, postavljeno je pitanje što sve spada pod iskorištavanje materijalne i nematerijalne imovine kod utvrđivanja obveze upisa u registar obveznika PDV-a jedinice lokalne samouprave te ubraja li se naknada za održavanje groblja, prihodi od usluge sahrane itd. koje ostvaruje vlastiti pogon (trgovačko društvo osnovano od strane jedinice lokalne samouprave) u iznos iz članka 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.{{ :​1_upis_u_registar_obveznika_pdv-a.jpg?​300|}}+Grad iz dostavnog popisa obratio nam se upitom o utvrđivanju praga za upis u registar obveznika PDV-a. Postavljeno je pitanje ulaze li u izračun praga naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, prihodi od prodaje građevinskog zemljišta, prihodi od otkupa stanova te naknade za korištenje nefinancijske imovine. Nadalje, postavljeno je pitanje što sve spada pod iskorištavanje materijalne i nematerijalne imovine kod utvrđivanja obveze upisa u registar obveznika PDV-a jedinice lokalne samouprave te ubraja li se naknada za održavanje groblja, prihodi od usluge sahrane itd. koje ostvaruje vlastiti pogon (trgovačko društvo osnovano od strane jedinice lokalne samouprave) u iznos iz članka 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.{{ :​1_upis_u_registar_obveznika_pdv-a.jpg?​200|}}
  
  
upis_u_registar_obveznika_pdv-u.txt · Last modified: 2019/10/01 00:17 by gasparovic