User Tools

Site Tools


zastita_majcinstva_u_radnim_odnosima

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
zastita_majcinstva_u_radnim_odnosima [2020/07/29 01:00]
gasparovic
zastita_majcinstva_u_radnim_odnosima [2020/07/29 01:29] (current)
gasparovic
Line 8: Line 8:
  
  
-Zaštita majčinstva u radnim odnosima podrazumijeva sveobuhvatnu zaštitu žene - radnice i poslodavac kod zapošljavanja žene mora voditi računa o toj zaštiti i osigurati je.+Zaštita majčinstva u radnim odnosima podrazumijeva sveobuhvatnu zaštitu žene - radnice i poslodavac kod zapošljavanja žene mora voditi računa o toj zaštiti i osigurati je.{{ :​1_zastita_majcinstva.jpg?​200|}}
  
 Zaštita majčinstva na razini Europske unije, koja se odnosi na socijalna prava i zabranu spolne diskriminacije,​ regulirana je sekundarnim zakonodavstvom direktivama na način da se njima propisuju ciljevi koje moraju postići države članice, s tim da je način kako ostvariti postavljene ciljeve prepušten državama članicama da ta pitanje urede svojim nacionalnim zakonodavstvom. Zaštita majčinstva na razini Europske unije, koja se odnosi na socijalna prava i zabranu spolne diskriminacije,​ regulirana je sekundarnim zakonodavstvom direktivama na način da se njima propisuju ciljevi koje moraju postići države članice, s tim da je način kako ostvariti postavljene ciljeve prepušten državama članicama da ta pitanje urede svojim nacionalnim zakonodavstvom.
zastita_majcinstva_u_radnim_odnosima.txt · Last modified: 2020/07/29 01:29 by gasparovic