User Tools

Site Tools


zatvaranje_d.o.o._i_j.d.o.o

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
zatvaranje_d.o.o._i_j.d.o.o [2019/04/30 03:06]
gasparovic
zatvaranje_d.o.o._i_j.d.o.o [2019/04/30 03:07] (current)
gasparovic
Line 15: Line 15:
  
 Za prestanak društva po skraćenom postupku svi članovi društva kod javnog bilježnika trebaju: Za prestanak društva po skraćenom postupku svi članovi društva kod javnog bilježnika trebaju:
-donijeti Odluku o prestanku društva, +  * donijeti Odluku o prestanku društva, 
-dati izjavu da društvo nema duga prema radnicima i drugim vjerovnicima i da se obvezuju podmiriti sve preostale obveze za slučaj da se naknadno pokaže da postoje.+  ​* ​dati izjavu da društvo nema duga prema radnicima i drugim vjerovnicima i da se obvezuju podmiriti sve preostale obveze za slučaj da se naknadno pokaže da postoje.
  
 Za eventualne obveze članovi društva odgovaraju dvije godine. Za eventualne obveze članovi društva odgovaraju dvije godine.
zatvaranje_d.o.o._i_j.d.o.o.txt · Last modified: 2019/04/30 03:07 by gasparovic